Hôp thu mặt-đáy hồ bơi
HỘP THU MẶT (SKIMMER)Hộp thu mặt lớn SKS
Hộp thu mặt SKSL
                                   
                                                


Hộp thu mặt lớn SKSL
Hộp thu mặt SKS
                                

                                                   

Nối đứng cho skimmer

HỘP THU ĐÁYHộp thu đáy 512 x 512 NOX cho bê tông
Hộp thu đáy 355 x 355 NOXHộp thu đáy cho bể bơi ABS
Hộp thu đáy 512 x 512 NOX cho dây ống


                                                                                                                 
Điều chỉnh mực nước tự động
Hộp thu đáy cho bê tông
Hộp thu đáy cho dây ống
Khung lưới cho thoát nước
Hút tràn
Nắp chống rút 250 x 250

Nắp chống xoáy nước


Đèn hồ bơi

Vật dụng ngoài hồ bơi